Tree Improvement, plantation and private forest Dev. Prog

बृक्ष सुधार, बृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम

वन विभागको २०७१ सालमा भएको साँगठनिक पुनःसंरचना अनुुसार स्थापित वन सम्वर्धन महाशाखा महत्वपूर्ष रुख प्रजातिको अनुबंशिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने उद्देश्यले वनेको राष्ट्रिय वन वीउ आयोजना (१९८२), वृक्षसुधार कार्यक्रम (१९९४) र वृक्षसुधार तथा वन सम्वर्धन इकाई (१९९८) कै स्तरोन्नत रुप हो ।
वन सम्वर्धन महाशाखामार्फत संचालन हुने बृक्षसुधार, वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत बृक्षसुधार कार्यक्रम जस्तै वन वीउ संकलन तथा बितरण, वन बीउ उत्पादन प्रयोगशाला संचालन, नर्सरी तथा बिरुवा उत्पादन, बृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् । साथै, नेपाल सरकारले २०७१।७२ देखि २०८० सम्मको अवधिलाई वन दशकको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा उक्त कार्यक्रम यसै महाशाखामार्फत संचालित अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रम एक घर एक रुख, एक गाउँ एक वन, एक नगर अनेक उद्यानलाई प्रवर्घन गर्ने लक्ष्यका साथ विविध कार्यक्रमहरु सहित संचालन गरिएको छ ।
यस महाशाखा अन्तर्गतका कार्यक्रम देशका ७४ जिल्ला वन कार्यलयहरु, ५ गोटै क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरु, तथा केन्द्र (वन सम्बर्धन महाशाखा) मार्फत संचालनमा छन् । वन दशक कार्यक्रम सघनरुपमा विगत २ आर्थिक बर्षमा तराईका ११ जिल्लाहरु (झापा देखि पर्सा सम्म) मा संचालन भएकोमा आ.ब. २०७३/0७४ वाट तराईका १९ जिल्लामा संचालन गरिनेछ ।