National Forest Development Program

राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम

नेपालको वन क्षेत्रको वैज्ञानिक ढंगबाट संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्दै काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादकत्व र उत्पादन वढाएर स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति एवं विदेश निकासी गरेर स्थानीय तथा राष्ट्रिय आय बढाउन सकिन्छ । वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा जनसहभागिता अभिबृद्धि गरी संरक्षण र विकासलाई प्रभावकारी वनाउनुका साथै यसबाट स्थानीय जनतालाई रोजगारीको अवसरहरु सृजना गरी जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन योगदान पु¥याउन सकिन्छ । यिनै सम्भावनाहरुलाई मध्येनजर गरी वन प्रशासनको स्थापनासँगै विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै वनको संरक्षण तथा विकासका कृयाकलापहरु संचालन हुँदै आईरहेका छन् ।
राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम वन विभाग अन्तर्गत सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा संचालित छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यरुपमा वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण, वनको सम्वर्धन तथा व्यवस्थापन र वन पैदावारको सदुपयोग तथा आपूर्तिका कार्यक्रमहरु पर्दछन् । जडीबुटी कार्यक्रम लागू नभएका जिल्लाहरुमा जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावारको संरक्षण तथा व्यवस्थापन समेत यसै कायैक्रमबाट हुँदै आईरहेको छ । सवै जिल्लाहरुमा वन कार्ययोजना तयारी तथा अध्यावधिक गरी सोही अनुसारका कृयाकलाप संचालन गरिंदै आईरहेको छ । हालसम्म तराईका ११ वटा जिल्लाहरुमा २३ वटा साझेदारी वन व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भई ६२,८२८ हेक्टर वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु भईरहेको छ ।