D.F.O.Publication

 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन आ.व.२०७२।०७३ डाउनलोड
 कबुलियती वन समूहहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन आ.व.२०७२/०७३  डाउनलोड
 जिल्लामा भएका सफल कार्यहरुको संगालो एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व.२०७२।०७३  डाउनलोड
 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक प्रतिवेदन फारम  डाउनलोड